Let the rain wash away all the pain of yesterday.

Let the rain wash away all the pain of yesterday.

"I pričali su svašta o njoj, da je loša, da je zlo, đavo sa licem anđela, bahata i arogantna. I jeste, bila je loša. Bila je najgora onda kada su drugi bili loši prema njoj."
Edina.Sarajevo.18
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter