Let the rain wash away all the pain of yesterday.

Let the rain wash away all the pain of yesterday.

"I pričali su svašta o njoj, da je loša, da je zlo, đavo sa licem anđela, bahata i arogantna. I jeste, bila je loša. Bila je najgora onda kada su drugi bili loši prema njoj."
Edina.Sarajevo.18

Ljubav na prvi pozdrav - Mhairi McFarlane (via neukrotiva)

(Source: brbljivica, via zvrle-dt)

Lepo je opet biti među ljudima koji smatraju da je pristojno zamoliti za dopuštenje pre postavljanja ličnih pitanja.

livexotic:

codename-owl:

A love story in 5 pictures.

i love this

(Source: age-sex-location, via itsjustjennay)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter